Viator: Prosedyre for varsling og fjerning av ulovlig materiale

Sist oppdatert: 21 January, 2016

Varsel til Viator om ærekrenkende innhold

Merknader

Utsagn som er sanne, eller som reflekterer et ærlig synspunkt (f.eks. negativ anmeldelse), er vanligvis ikke i seg selv et grunnlag for ærekrenkelse. Du bør vurdere fakta nøye før du kommer med et krav (og rådføre deg med en juridisk sakkyndig hvis du er i tvil), da et grunnløst krav kan gjøre deg juridisk ansvarlig.

Viator forbeholder seg retten til å be om bekreftelse på identiteten din, og å innhente ytterligere informasjon fra deg for å avklare grunnlaget for kravet ditt. Vær oppmerksom på at Viator kanskje ikke kan undersøke krav som er anonyme eller er feiladressert eller ikke oppgir tilstrekkelig informasjon slik det angis i merknaden som legges frem nedenfor. Vi bruker rimelige tiltak for å identifisere ærekrenkende innhold når slikt varsles, men kan ikke være ansvarlige der du ikke har oppgitt alle relevante fakta, eller der disse faktaene ikke kan fastslås. Alle personopplysninger som du gir til oss, brukes i henhold til personvernbestemmelsene våre. Gå gjennom disse før du sender inn personopplysninger til oss.

Advarsel: Alle utsagn du kommer med, kan brukes i rettsforhandlinger. All feilaktig, villedende eller unøyaktig informasjon som du oppgir, kan føre til sivilrettslig ansvar og straffeansvar.

Hvis du ønsker å underrette Viator om et angivelig ærekrenkende utsagn på dette nettstedet, må du fylle ut skjemaet Varsel til Viator om ærekrenkende innhold nedenfor og sende en signert og datert kopi til:

Viator, Inc.
Attn: Content Notice Department
360 3rd Street Suite 400
San Francisco, CA 94107 USA

Du må også inkludere en postadresse, et telefonnummer på dagtid og en e-postadresse slik at Viator kan svare på varselet.

Varsel til Viator om ærekrenkende innhold

Jeg [oppgi fullt navn] fra [oppgi postadresse, telefonnummer på dagtid og e-postadresse], sier som følger:

  • 1. Jeg refererer til nettsiden [sett inn den relevante Viator-nettsiden ( Viator)] («nettstedet») og varsler herved Viator om at de via deres nettsted forårsaker eller bidrar til publisering av ærekrenkende utsagn.
  • 2. Det relevante utsagnet vises på nettstedet i [kopier og lim inn avsnittet der det relevante utsagnet vises og adressen til den relevante nettsiden fra nettstedet der de ærekrenkende ordene vises].
  • 3. Ordene som jeg anser å være ærekrenkende, er: [gjenta de nøyaktige ordene som vises på nettstedet som du vil klage på].
  • 4. Jeg anser at disse ordene er ærekrenkende fordi [oppgi hvorfor du anser at disse ordene er ærekrenkende].
  • 5. De ærekrenkende ordene er ikke sanne fordi [oppgi hvorfor ordene du vil klage på ikke er sanne, og hva du anser er den sanne standpunktet].
  • 6. [Hvis personen som sender inn erklæringen fungerer på vegne av skadeanmelderen, må du inkludere den følgende erklæringen: Jeg er autorisert til å fungere på vegne av skadeanmelderen. [Personen/instansen] som hevder at ordene er ærekrenkende, er [oppgi navn og adresse for personene/instansen] («klageren»). Jeg er [forklar forholdet mellom signataren og klageren]].

Jeg erklærer at det ovenstående kravet er ekte, og jeg forstår at dette varselet kan brukes i eventuelle påfølgende rettsforhandlinger i forbindelse med den ovenstående klagen om ærekrenkelse.

Signert:

Datert:

Varsel til Viator om krenkelse av immaterielle rettigheter

Merknader

Hvis du mener at arbeid eller materiale har blitt brukt på en måte som utgjør krenkelse av dine immaterielle rettigheter, ber vi deg varsle Viator ved å bruke skjemaet Varsel til Viator om krenkelse av immaterielle rettigheter.

Viator forbeholder seg retten til å be om bekreftelse på identiteten din, og å innhente ytterligere informasjon fra deg for å avklare grunnlaget for kravet ditt. Vær oppmerksom på at Viator kanskje ikke kan undersøke krav som er anonyme eller er feiladressert eller ikke oppgir tilstrekkelig informasjon slik det angis i merknaden som legges frem nedenfor. Vi bruker rimelige tiltak for å identifisere angivelig krenkende innhold, men kan ikke være ansvarlige der du ikke har oppgitt alle relevante fakta, eller der disse faktaene ikke kan fastslås.

Advarsel: Alle utsagn du kommer med, kan brukes i rettsforhandlinger. All feilaktig, villedende eller unøyaktig informasjon som du oppgir, kan føre til sivilrettslig ansvar og straffeansvar.

Hvis du ønsker å underrette Viator om angivelig krenkelse av immaterielle rettigheter på dette nettstedet, må du fylle ut skjemaet Varsel til Viator om krenkelse av immaterielle rettigheter nedenfor og sende en signert og datert kopi til:

Viator, Inc.
Attn: Content Notice Department
360 3rd Street Suite 400
San Francisco, CA 94107 USA

Du må også inkludere en postadresse, et telefonnummer på dagtid og en e-postadresse slik at Viator kan svare på varselet.

Varsel til Viator om krenkelse av immaterielle rettigheter

ERKLÆRING:

Jeg [oppgi fullt navn] fra [oppgi postadresse, telefonnummer på dagtid og e-postadresse], sier som følger:

    1. Jeg refererer til nettstedet [sett inn den relevante Viator-nettsiden (f.eks. Viator)] («nettsiden») og varsler Viator om at innholdet på nettside som identifisert nedenfor krenker eller bidrar til en krenkelse av immaterielle rettigheter. 2. Arbeidet som de immaterielle rettighetene hevdes å krenkes for, er [identifiser tydelig og beskriv materialet eller arbeidet/-ene som hevdes å krenkes] («arbeidet»). [Merk: Spesifiser den immaterielle rettigheten som krenkes – f.eks. opphavsrett, patent, varemerke, designrettigheter, og oppgi detaljer om relevante registreringer hvis slike finnes.] 3. Materialet som hevdes å krenke arbeidet («krenkende materiale»), er [identifiser tydelig og beskriv materialet som angivelig krenker materialet eller arbeidet/-ene]. 4. Det krenkende materialet vises på nettstedet på [kopier og lim inn adressen for den relevante nettsiden fra nettstedet der det krenkende materialet vises]. 5. Bruken av det krenkende materialet som beskrives i paragraf 4, krenker [mine rettigheter] [eller] [rettighetene til klageren] [slett det som ikke passer] i arbeidet og er ikke autorisert av eieren av rettighetene, dennes agent(er) eller av loven. 6. [Jeg er] [eller] [Jeg er autorisert til å handle på vegne av] eieren av eksklusiv rettighet i arbeidet som hevdes krenket. [Hvis personen som sender inn erklæringen fungerer på vegne av skadeanmelderen, må du inkludere den følgende erklæringen: [Personen/instansen] som hevder at deres rettigheter i arbeidet krenkes, er [oppgi navn og adresse for personen/instansen] («klageren»). Jeg er [forklar forholdet mellom signataren og klageren].

Jeg erklærer at det ovenstående kravet er ekte, og jeg forstår at de ovenstående kravene kan brukes i eventuelle påfølgende rettsforhandlinger i forbindelse med den ovenstående klagen om krenking.

Signert:

Dato: